دستورالعمل اجرا جزء (۱) بند (ج) تبصره(۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

  • بوسیله admin
  • 4 سال قبل
  • 0

در اجرای جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقرر میدارد :

” هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درامدهای حاصل از صاردات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی ، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود ، برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست .صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی –مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند.مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده میباشد” ، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۳۵۴/۹۹ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ” نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ ” جهت اجرا ابلاغ میگردد.

در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی ، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درامدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی –مهندسی به صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸ ، موارد ذیل مد نظر قرار گیرد :

۱-      به منظور اجرای دقیق جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ، ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده است که پس از ورود به سامانه به آدرس ittms.tax. gov.ir وارد بخش سامانه ” بهره برداری از اطلاعات ” شده سپس از طریق زیر منوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی ، گزینه ” استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات ” انتخاب گردد .در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات صادرکنندگان بر اساس شناسه ملی با کد ملی را خواهد داشت.

ماموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ میبایست بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مذکور اقدام قانونی را به عمل اورند.

۲-صادرکنندگانی که صادرات انها در سال ۱۳۹۸ به صورت توام کالاها و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام و همچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی – مهندسی بوده ، با توجه به اینکه درامد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شروط جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثنی شده و رسیدگی به دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ پرونده مالیات بر ارز ش افزوده اینگونه مودیان ، مستلزم تفکیک درامد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی –مهندسی از ساییر درامدهای انان و اعلام نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است ، می باشد. لذا به منظور اجرای صحیح قانون ، به هنگام رسیدگی ماموران مالیاتی می بایست کل صادرات کالا و خدمات اعم از کالاهای غیر نفتی و مواد خام و صادرات بخش کشالورزی و خدمات فنی مهندسی را به تفکیک در گزارش رسیدگی درج نموده و در صورات عدم رفع تعهد ارزی صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات مشمول رفع تعهد ارزی از جمله کالاهابی غیر نفتی و مواد خام به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال مزبور ، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی بوده و تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

تذکر: نم و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکردگمرک جمهور اسلامی ایران است ، متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمنا در صورت درخواست کتبی مودیان موضوع این بند ، مبنی بر عدم رسیدگی به دوره های مالیاتی پرونده مالیات بر ارز شافزوده سال ۱۳۹۸ ، ادارات امور مالیاتی می بایست با تعیین تکلیف نهایی موضوع و ابلاغ آن ، از رسیدگی به دوره های مالیاتی مزبور خودداری نمایند.

۳-با توجه به استثنای مندرج در جزء ۱ بند ک تبصره ۶  قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ، صادر کنندگانی که صادرات آنها در سال ۱۳۹۸ صرفا خدمات فنی –مهندسی و بخش کشاورزی باشد ، مشمول رفع تعهد ارزی ذر سال مذکور نبوده ، مالیات و هعوارض ارزش افزوده پرداختی برابر مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و حسب مورد قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود .

۴در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سال ۱۳۹۸ توامان صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و فروش داخلی بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در ساکمانه موضوع بند ۱ این دستورالعمل ، نسبت به رفع تعهد ارزی بابت صادرات سال ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند ، استرداد اضاه پرداختی مالیات و عوارض ارز ش افروده قطعی شده مربوط به فروش داخلی بلا مانع میباشد.

۵-در صورت عدم رفع تعهد ارزی ذر سال ۱۳۹۸ ، کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته ، جزو مآخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال مذکور نخواهد بود.

۶-ادارات امور مالیات یمی بایست ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ اعلام فهرست ، صادرکنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نموده اند ، توسطبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه مربوط در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله بخش نامه شماره ۶۳/۹۵/۲۰۰ مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

تذکر: تعدیل ۲۰% ارزش پایه صادراتی و اجرای بند ۷ مصوبه شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ که  در بند ۵ قسمت “ب” دستورالعمل شماره ۵۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۸ نیز مورد تاکید قرار گرفته ، صرفا مربوط به سال ۱۳۹۷ میباشد .

۷-  از آنجایی که حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۲۴۵۴/۹۹ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۹ صادرکنندگان جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی ( نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درامدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی ، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده )  تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ خود اقدام نمایند.بنابر این در مواردی که میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت صادرات سال ۱۳۹۸ با رعایت مقررات این دستورالعمل کمتر از صد درص (۱۰۰%) میباشد ، ماموران مالیاتی می بایست ضمن رسیدگی به دروره های مالیات بر ارز ش افزوده سال موردبحث از ثبت گزارش مزبور تا اعلام نهایی میزان رفع تعهد ارزی در پایان مهلت تعیین شده   ( پایان تیر ماه ۱۳۹۹ ) خودداری نمایند.بدیهی است در صورت درخواست کتبی مودیان ، ادارات امور مالیات یمی بایست طبق بند ۶  این دستوراعمل اقدام نمایند.

۸-ادارات کل امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت ۱ هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی ، اطلاعات مربوط به آن دسته از صادرکنندگانی که از ابتدای سال جاری رسیدگی و در اجرای جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور ، استرداد مالیات و عوارض ارز ش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره ۱  در قالب فرم اکسل جهت اعلام بانک مرکزی به دفتر حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند.

۹- در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خریدکالا ها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیات یسال ۱۳۹۸ کهدر اجرای جزء ۱ بند ک  تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمی باشد ، موضوع منطبق با تبصره ۵  ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و جزء هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم نیز محسوب نخواهد شد .

۱۰-در صورت عدم رفهع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در سال ۱۳۹۸ در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی ، درامد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی مستند به اسناد و مدارک مثبته ، جزو مآخد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور محسوب و هزینه های مربوط به درامد مزبور با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن  از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درامد مشمول مالیات خواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.