• صفحه اول
  • >
  • سود وكارمزد دريافتي شركت هاي گارگزاري

سود وكارمزد دريافتي شركت هاي گارگزاري

معاونت حقوقي وفني مالياتي 

دفتر فني ومديريت  ريسك مالياتي 

مديركل محترم امور مالياتي 

پيرو نامه شماره ۲۳۲/۲۹۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲و بازگشت به نامه شماره۲۵۷/۲۶۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷به آگاهي مي رساند .

به موجب بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۳/۷۷مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ موضوع مشموليت خدمات اعتباري وتامين منابع مالي به استثناي اشخاص موضوع بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون ماليات برارزش افزوده مقررگرديده است (( ساير اشخاص ارائه دهنده خدمات اعتباري وتامين منابع مالي كه فاقد عناوين ومصاديق مصرح در بند مذكور باشند ، مشمول پرداخت ماليات وعوارض خواهند بود )). دراين راستا وفق مقررات موضوعه ماخذ مطالبه ماليات وعوارض ارزش افزوده بابت تسهيلات اعطايي شركت هاي كارگزاري به مشتريان سود وكارمزد دريافتي شركت هاي كارگزاري از مشتريان ( ما به ازا خدمات تامين مالي ) خواهد بود.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.