بخشنامه بانك مركزي در ارتباط با نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي سال ۱۳۹۸

  • بوسیله admin
  • 4 سال قبل
  • 0

به استحضار میرساند، نرخ و نحـوه تسـعير اقـلام پولي داراييها و بـدهيهاي ارزي در شـبکه بـانکي کشـور در پايـان سـال ۱۳۹۸ در جلسـات مـورخ /۱۲/۲۰ ۱۳۹۸ و /۱۲/۲۷ ۱۳۹۸ هيئت عامل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطرح و به شرح زير اتخاذ تصميم شد:

« الف)مبناي تسعير اقلام پولي داراييها و بدهيهاي ارزي براي پايان سال مالي ۱۳۹۸ به منظور اعمال در دفاتر بانکهـا و مؤسسـات اعتباري غيربانکي و تهيه صورتهاي مالي، مبلغ ۱۰۲٫۰۰۰ ريال براي هر يورو (۹۰٫۰۰۰ ريال براي هر دلار آمريکا) و سـاير اسـعار بـر مبناي نرخ برابري آن به يورو در پايان سال تعيين شود. )

۱-الف آن دسته از اقلام پولي داراييها و بدهيهاي ارزي که در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباري غيربـانکي بـه نرخهـاي «سامانه نيما «و » سامانه الکترونيکي ارزي (ETS «( شناسايي و ايجاد شدهاند و نرخ مذکور بيشـتر از مبـالغ اعلامـي در بنـد الف( ) ميباشد، بر اساس نرخ زمان ايجاد و شناسايي اوليه (قيمت تمامشده) تسعير شوند. )۲-الف آن دسته از اقلام پولي داراييها و بدهيهاي ارزي که در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بـه نرخهـاي «سامانه نيما «و » سامانه الکترونيکي ارزي (ETS «( شناسايي و ايجاد شدهاند و نرخ مذکور کمتـر از مبـالغ اعلامـي در بنـد الف( ) ميباشد، بر اساس نرخهاي اعلامي در بند (الف) تسعير .شوند

ب) قراردادهاي منعقده بانکها و مؤسسات اعتباري با مشتريان، تابع شرايط و مفاد مندرج در قراردادهاي فيمابين مي .باشد

ج) مبناي تسعير اعلامي از سوي بانک مرکزي براي اقلام پولي داراييها و بدهيهاي ارزي بانکها و مؤسسات اعتبـاري غيربـانکي در آخرين مقطع تهيه صورتهاي مالي، تا مقطع بعدي اعلام آن، ملاک و مبناي تسعير اقلام داراييهـا و بـدهيهاي ارزي در بانکهـا و مؤسسات اعتباري غيربانکي ميباشد. همچنين در خصوص اقلام داراييهـا و بـدهيهاي ارزي غيرپـولي نيـز مفـاد اسـتانداردهاي حسابداري (مبني بر تسعير به نرخ ارز زمان ايجاد / تحصيل / تجديد ارزيابي) لازم الاجرا است.»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.